Algemene voorwaarden

Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
 2. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, Digitopa B.V..
 3. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van Z.M. de Koning officieel wordt gevierd.
 4. Dagen: 5 dagen in de week maximaal.
 5. Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, levering van diensten en zaken van Opdrachtnemer alsmede op tot de totstandkoming, inhoud en nakoming van met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Opdrachtnemer te worden bevestigd. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet tenzij deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing blijven. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk is aangegeven. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen.

Offertes

 1. Alle offertes van de opdrachtnemers zijn vrijblijvend tenzij, in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd het aanbod of de opdracht van de opdrachtnemer te accepteren.
 3. De door of vanwege de opdrachtnemer bij de offerte verstrekte afbeeldingen, informatie en dergelijke, blijven eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer behoudt alle rechten betreffende het intellectuele eigendom.
 4. Deze stukken door de opdrachtnemer verstrekt, mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.
 5. De door de wederpartij ter beschikking gestelde verstrekte afbeeldingen, informatie en dergelijke, worden door de gebruiker gedurende zes maanden na het ter beschikking stellen ten behoeve van de wederpartij bewaard.
 6. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, afbeeldingen etc. welke tegen de opdrachtnemer ingesteld worden.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. De tussenpartijen gesloten overeenkomst dient te worden aangemerkt als een inspanningsverplichting van opdrachtnemer met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden in het kader van de gesloten overeenkomst. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop het overeengekomen uitgevoerd wordt.
 2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever door derden te laten uitvoeren, dan wel door derden te laten bijstaan.
 3. Het vooraf bepaalde tijdstip waarop aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend.
 4. De bepaalde termijn waarbinnen de uitvoering van de overeenkomst wordt gegeven, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, maar is niet bindend.
 5. Overschrijding van het bepaalde tijdstip, dan wel een bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van gebruiker voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve prestatie en geeft de wederpartij niet het recht haar verplichtingen van deze overeenkomst op te schorten.
 6. Indien de opdrachtnemer de overeengekomen prestatie niet kan verrichten, doordat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt, is de opdrachtgever in verzuim en heeft de opdrachtnemer recht op vergoeding van de door haar geleden schade. De schade aan de zijde van de opdrachtnemer wordt vastgesteld op de helft van de overeengekomen prijs.
 7. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden.

Medewerking door de opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.
 2. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 3. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
 4. Indien van toepassing dient de opdrachtgever er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten tenzij anders is overeengekomen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen ondermeer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole procedures.
 5. Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.
 7. Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoet heeft opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en/of schade, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst (een foutieve copy of gebruik van een foutieve afbeelding in advertenties) is Digitopa B.V. in geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die berokkend wordt.
 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 • De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed en/of de website c.q. de content daarvan van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer of een enig persoon namens hem ter bewerking/onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 • Alle werkzaamheden die door opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat door haar werkzaamheden de opdrachtgever meer klanten krijgt of de omzet van opdrachtgever wordt verhoogd.
 • Overmacht

  1. Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten.
  2. Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten advertentieplatformen of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de opdrachtnemer goederen of diensten betrekt.
  3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de opdrachtnemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.

  Geheimhouding

  1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is opdrachtnemer/zijn de door opdrachtnemer ingezette medewerk(st)er(s)verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.
  2. Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is opdrachtnemer niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
  3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, niet aan derden openbaren.
  4. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen in te schakelen derden.
  5. Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in punten 1 en 2, is opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van opdrachtnemer.
  6. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de overtreder aan de wederpartij een onmiddellijk opeisbare boete van vijfduizend euro (€ 5.000), alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijfhonderd euro (€ 500) voor elke dag dat de wederpartij in overtreding is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding te dezer zake. De hoogte van de onmiddellijk opeisbare boeten kan door een rechter gematigd worden.

  Intellectuele en industriële eigendom

  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
  2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te open- baren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
  3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de opdrachtgever of van een door hem gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
  4. Rechten van intellectueel eigendom, welke voortvloeien uit een overeenkomst van consultancy, zullen eerst aan opdrachtgever toekomen nadat alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn voldaan.

  Honorarium

  1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdrachtgeheel is uitgevoerd, tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
  2. Het honorarium van opdrachtnemer is exclusief onkosten van opdrachtnemer en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.
  3. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.
  4. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele veranderingen in prijspeil, bijvoorbeeld door wijzigingen van de verkoopprijzen van zijn leveranciers, vrachtprijzen, de koersen van buitenlandse valuta, in- en uitvoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringskosten, loonkosten, sociale lasten, kosten van verpakking, belastingen en andere prijsbepalende factoren, door te voeren in de door opdrachtgever te betalen prijs.
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven, na overleg met Opdrachtgever en onder opgaaf van reden, aan te passen. Opdrachtgever is gerechtigd de juistheid van de door de Opdrachtnemer opgegeven reden(en) voor te leggen aan een door de Opdrachtnemer voor te stellen neutrale geschillencommissie. Deze geschillencommissie zal ter zake bindend beslissend.
  6. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan een jaar kunnen de prijzen en tarieven jaarlijks door opdrachtnemer worden gewijzigd.

  Betaling

  1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
  2. Bij overschrijding van de onder punt 1 genoemde termijn, is opdrachtgever, na door opdrachtnemer ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde wettelijke rente verschuldigd, zulks met een minimum van 10%. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buiten gerechtelijke kosten op minimaal 15% van het totale factuurbedrag verschuldigd.
  3. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt ineen door opdrachtnemer te bepalen vorm en/of een voorschot geeft. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
  4. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

  Opzegging

  1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.
  2. De overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.
  3. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst (zoals ondermeer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door opdrachtnemer, heeft opdrachtgever recht op medewerking van opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen. Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
  4. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezitzijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

  Contractsoverneming

  1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij opdrachtnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. Opdrachtnemer is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst in deze algemene voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.
  2. In geval van contractsoverneming vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer ter zake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door opdrachtgever uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.

  Contact

  Voor vragen en/ of opmerkingen over de algemene voorwaarden van Digitopa B.V., verzoeken wij om contact op te nemen via info@digitopa.nl.

  Digitopa B.V.

  Van der Kaaijstraat 64 1815 VM, Alkmaar info@digitopa.nl